X

لیست کارگاههای شهریور ماه 1391

 

مرکز تحقیقات آسیب های روانی- اجتماعی در نظر دارد در شهریور ماه 91 جهت دانشجویان و علاقمندان کارگاههای ذیل را برگزار نماید: 
 
           
ردیف
                          نام کارگاه
      مدت
       تاریخ برگزاری
۱
            کاربرد متا آنالیز در تحقیقات پزشکی
      ۱روز
           1/6/91
۲
             نحوه نوشتن مقالات متا آنالیز
      2روز
           4و 5/6/91
۳
    نحوه ارسال مقالات به مجلات علمی – پژوهشی ISI
     1روز
           6/6/91