X

 

لیست کارگاههای مرکز تحقیقات  آسیب های روانی -اجتماعی در شش ماهه اول سال 91                 
ردیف
نام کارگاه
مدت
تاریخ برگزاری
۱
روش جستجوی منابع و End Note
۱روز
۹۱/۴/۱۷
۲
پروپوزال نویسی
۱روز
۹۱/۴/۱۸
۳
SPSS
۱روز
۹۱/۴/۱۹
۴
مقاله نویسی
۱روز
۹۱/۴/۲۰
۵
نحوه متاآنالیزیس
۲روز
 ۹۱/۴/۲۱و۲۲/۴/۹۱

از دانشجویان علاقمند دعوت میشود که جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه فرمایندلازم به ذکر است که دانشجویان سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز میتوانند در این کارگاهها شرکت نمایند