X

ماموریت و رسالت مرکز

رسالت مرکز

  • الف)تلاش در جهت شناسایی و پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی در جامعه
  • ب) ارائه  راهکار و یافته های علمی مرتبط به  سياستگذاران و متوليان امور پژوهشي، آموزشي ، بهداشتي درماني در جهت ارتقاي سطح سلامت و رفع مشکلات اجتماعی –روانی جامعه
  • ج) انجام تحقيقاتي  کاربردی  در زمینه آسیب های  روانی- اجتماعی جهت کاهش آسیب
  • د) انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی داخل و خارج کشور در راستای گسترش پژوهش در آسیب های  روانی - اجتماعی
  • ه) ایجاد کار گروههای مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی در جهت جذب منابع مالی ، علمی و نیروی متخصص انسانی
  • ی)توانمند سازی پژوهشگران و دانشجویان با برگزاری کارگاه
  • و)حمایت ارتقاء كیفیت و كاربردی كردن پژوهش‌های مرتبط باآسیب های روانی- اجتماعی