اعضا شورای پژوهشی حداقل

اعضای شورای مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی


 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

دکتر علی دل پیشه

استاد تمام

( پروفسور)

اپیدمیولوژی

رئیس

alidelpisheh@yahoo.com

 

2

دکتر خیراله اسداللهی

استاد تمام

( پروفسور)

اپیدمیولوژی

عضو

masoud_1241@yahoo.co.uk

 

3

دکتر بهزاد بدخش

استادیار

متخصص داخلی

عضو

badakhsh-b@medilam.ac.ir

4

دکتر ستار کیخاونی

استادیار

روانشناسی بالینی

عضو

skaikhavani@yahoo.com

5

دکتر کوروش سایه میری

دانشیار

آمار زیستی

عضو

sayehmiri@razi.tums.ac.ir

6

دکتر رضا ولیزاده

استادیار

روانپزشک

عضو

dr_rezavalizadeh@yahoo.com

7

دکتر علی خورشیدی

استادیار

اپیدمیولوژی

عضو

khorshidi-a@medilam.ac.ir

8

دکتر فتح اله محمدیان

-

روانشناسی سلامت

عضو

mobinmohamadian@yahoo.com

9

دکتر زینب غضنفری

دانشیار

آموزش بهداشت

عضو

zghazanfari2006@yahoo.com

10

دکتر مریم باقری

استادیار

علوم اعصاب

عضو

 

11

آقای اسکندر

غلامی پریزاد

مربی

بهداشت

مدیر اجرایی

eskandar_parizad@yahoo.com

12

خانم سمیرا فرامرزی

-

روانشناسی بالینی

کارشناس پژوهش

sff1367@gmail .com

جستجو