اعضا شورای پژوهشی حداقل

 

ردیف
نام
نام خانوادگی
مرتبه علمی
تلفن همراه
  سمت
رشته تحصیلی 
ایمیل
1

علی


دل پیشه

استاد تمام


09121307577

      
رئیساپیدمیولوژی


alidelpisheh@yahoo.com
2

کورش


سایه میری

دانشیار

09183410782

معاون

آمار زیستی
 
sayehmiri@razi.tums.ac.ir
 3 بهزاد
 بدخش      عضو    
4
ستار
کیخاونی
  استادیار
09183428695
   عضو
 روانشناسی بالینی
skaikhavani@yahoo.com
 
 5
زینب
غضنفری
  استادیار
 
   عضو
 آموزش بهداشت
zghazanfari2006@yahoo.com
6
  خیراله
 اسدالهی
  دانشیار
0912586109
   عضو
 اپیدمیولوژی
 masoud_1241@yahoo.co.uk
7
فتح اله
 محمدیان
دکتری تخصصی
 09181413465
   عضو
 روانشناسی سلامت
 mobinmohamadian@yahoo.com
8
سمیرا
فرامرزی
کارشناس ارشد
09361428106
عضو
روانشناسی بالینی
sff1367@gmail .com
9 اسکندر غلامی پریزاد مربی  09183416879 عضو بهداشت  eskandar_parizad@yahoo.com
 10   علی
 خورشیدی      عضو    

 

جستجو