Enter Title

  

 

 

عنوان طرح

مجری اول طرح

ناظر طرح

وضعیت طرح

کداخلاق

1

سطح سرميGFAPدر افراد با سابقه اقدام به خودکشي در شهر ايلام

دکتر مریم باقری

دکتر آریوبرزن رحمتیان

در حال اجرا

Ir.medilam.rec.1395.51

2

بررسي ميزان اسيب نوروني درافراد اقدام کننده به خودکشي در شهر ايلام

دکتر مریم باقری

دکتر آریوبرزن رحمتیان

در حال اجرا

Ir.medilam.rec.1395.50

3

بررسي و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي در بيماران معتاد و غير معتاد شهر ايلام-سال 1395

دکتر فتح اله محمدیان

دکتر قباد بهامین

در حال اجرا

Ir.medilam.rec.1395.94

4

بررسي الگوي اپيدميولوژيک مرگ و مير سوانح ترافيکي در استان ايلام طی سال های 94-90

دکتر علی خورشیدی

آقای یوسف ویسانی

در حال اجرا

Ir.medilam.rec.1395.96

5

اثر بخشي آموزش سخت رويي بر ادراک خويشتن و خودکارآمدي در دانشجويان- سال 1395

خانم گیتی شهبازی

آقای یوسف ویسانی

در حال اجرا

Ir.medilam.rec.1395.97

6

مقايسه نگرش و توانايي مذهبي ، منبع کنترل و خود کار آمدي در افراد مصرف کننده مواد و بهنجارشهر ايلام در سال 1395-1394.

خانم گیتی شهبازی

دکتر اشرف دیرکوند مقدم

در حال اجرا

Ir.medilam.rec.1395.98

7

تعيين نابرابري هاي اقتصادي - اجتماعي در بروز بيماري فشار خون در استان ايلام در فاصله سالهاي 93-1390

آقای یوسف ویسانی

دکتر علی خورشیدی

در حال اجرا

Ir.medilam.rec.1395.94

8

اثر بخشي آموزش ذهن¬آگاهي بر تاب¬آوري و فشار رواني زنان باردار نخست¬زا شهر ايلام

خانم فریبا چراغی

خانم مریم عزیزی

در حال اجرا

Ir.medilam.rec.1395.95

9

رصد فرهنگي فعاليت‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌هاي دانشجويان

سيد رحمت الله موسوي مقدم

آقای غلامرضا غیاثی

در حال اجرا

Ir.medilam.rec.1395.101

10

بررسي اثر بخشي آموزش تنظيم هيجاني مبتني بر مدل گراس بر خشم در نوجوانان شهرستان سيروان

آقای رضا دوستی

دکتر جهانشاه محمدزاده

در حال اجرا

Ir.medilam.rec.1395.134

11

قايسه باورهاي غير منطقي ،صميمت زناشويي در زوجين متقاضي طلاق و عادي شهرايلام- سال1395

آقای رضا زارعی

دکتر جهانشاه محمدزاده

در حال اجرا

Ir.medilam.rec.1395.149

12

بررسي اثرات وابسته به دوز فلاونوئيد ژنيستئين در مدل حيواني بيماري پارکينسون

دکتر مریم باقری

دکتر رضا ولیزاده

در حال اجرا

Ir.medilam.rec.1395.114

13

بررسي تأثير آموزش تصويري بر نگرش به مصرف سيگار در دانش¬آموزان شهرستان سيروان

آقای رضا دوستی

آقای عباس نصراللهی

در حال اجرا

Ir.medilam.rec.1395.133

14

تعيين پيش بيني کننده هاي نابرابري هاي اقتصادي - اجتماعي در تشخيص بهنگام و بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده در استان ايلام 1390-1395

دکتر یوسف ویسانی

 

در حال اجرا

Ir.medilam.rec.1395.150

15

اثربخشي درمان شناختي رفتاري مديريت استرس بر افسردگي و کيفيت زندگي بيماران مرد مبتلا به کمردرد مزمن شهر ايلام

آقای نادر فتاحي

دکتر یوسف ویسانی

در حال اجرا

Ir.medilam.rec.1395.148

جستجو