طرح های تحقیقاتی سال 91

 

فهرست
 
عنوان طرح
 
مجری /مجریان
 
سال تصویب
 
کد طرح
 
وضعیت طرح
 
1
بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و وضعیت اقتصادی مردم استان ایلام
دکتر علی سایه میری، دکتر اسدالهی
 
1391
 
917033
 
در حال اجرا
 
2  
بررسی ارتباط سلامت روان و میزان خلاقیت در دانش آموزان مقطع متوسطه استان ایلام در سال 91 
والیه منتی
    
     1391
 
907020
 
اتمام یافته
 
3
بررسی عوامل موثر بر عود مصرف مواد مخدر در بیماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر ایلام در سال 91
رستم منتی، عزیز کسانی
    
     1391  
 
907021
 
اتمام یافته
 
4
بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر سوم متوسطه شهر ایلام در سال
نعمت نعمتی،قباد بهامین،علی خورشیدی
   
    1391
907009
 
 
در حال اجرا
 
5
بررسی رابطه عملکرد خانواده ،سبک دلبستگی و تاب آوری در برابر سوءمصرف مواد در نوجوانان پسر مناطق پر خطر ایلام در سال 91
نعمت تعمتی، قباد بهامین، والیه منتی
   
    1391
 
907008
 
در حال اجرا
 
6
   بررسی شیوع خشونت خانگی و برخی عوامل روانی-اجتماعی مرتبط با آن در ساکنان شهر ایلام در سال 91
رستم منتی، عزیز کسانی، دکتر اسدالهی
     1391
    
 
 
907019
 
 
اتمام یافته
 
7
بررسی عوامل موثر بر گرایش به مواد مخدر دانش آموزان دوره متوسطه استان ایلام
نعمت قاسمی، دکترکورش سایه میری
   
    1391
 
 
907027
 
در حال اجرا
 
8
بررسی افکار و قصد خودکشی در جمعیت عمومی شهر ایلام مبتنی بر الگوی رفتار برنامه ریزی شده
دکتر کیخاونی، محسن خزلی، مهدی خزلی
   
    1391
 
907005
 
در حال اجرا

 

9

شیوع مراحل مختلف مصرف سیگار در دانش آموزان پسر دبیرستانی کل کشور :یک مطالعه متاآنالیز  زینب بیدل، میلادنظرزاده، دکتر علی دل پیشه

 

   1391

 

  917038

 

 در حال اجرا

 

 10

بررسی علل مرگ و میرکودکان و نوجوانان ارجاع شده به پزشک قانونی استان ایلام طی سالهای 87-89 مریم دارابی، اسداله جلالی

 

  1391

 

917040

 

 در حال اجرا

 

 11

بررسی اپیدمیولوژیک مصرف دخانیات،داروهای روانگردان والکل در دانشجویان مختلف شهر ایلام در سال تحصیلی 91-92 رستم منتی، قبادبهامین، دکتر علی دل پیشه

 

 1391

 

 907026

  

در حال اجرا

 

 12

بررسی تأثیر اعتقادات مذهبی بر خطر ابتلاءبه سندرم حاد کروناری :یک مطالعه مورد-شاهدی زینب بیدل،میلادنظرزاده، دکتر همتی، دکتر علی دل پیشه

 

 1391 

 

907028

 

 در حال اجرا

 

 13

استرس شغلی وبیماری قلبی-عروقی :یک مطالعه مورد-شاهدی شبنم شکوهی اردبیلی،دکتر علی دل پیشه ، دکتر سلیمان نژاد

 

 1391

 

 917037

  

در حال اجرا

 

 14

تعیین ارتباط استرس شغلی با افسردگی در میان شاغلان در رده های مختلف کاری شبنم شکوهی اردبیلی،دکتر علی دلپیشه

 

 1391 

 

 917032

  

در حال اجرا

 

15

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش جوانان استان ایلام به خشونت در سال 1390 سید مالک صادقیان، بهروز سپید نامه، رستم منتی

 

 

   1391

908574

 

 

درحال اجرا

 

 

16

تخمین شیوع سوء مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام با استفاده از روش crosswise modelدر سال 91 دکتر دلپیشه، معصومه جواهری، کبری فرخی مقدم

 

 

  1391

 

 

   907029

 

 

درحال اجرا

 

 

 17

بررسی ارتباط میان ترس از مرگ و اضطراب با اعتقادات مذهبی زینب آقاسی زاده، دکتر کورش سایه میری

 

 1391

 908725

 

 

در حال اجرا

 

18

 شیوع مراحل مختلف مصرف سیگاردر دانش آموزان پسر دبیرستانی کل کشور :یک مطالعه متاآنالیز    زینب بیدل، میلاد نظرزاده، دکتر دل پیشه

 

 1391

 

908666

 

اتمام یافته

 

19

بررسی عوامل مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایلام حسن جوزی

 

1391

908627

 

اتمام یافته

 

20

بهینه سازی داده های خودکشی در استان ایلام سال 91 دکتر کورش سایه میری

 

1391

908686

 

در حال اجرا

 

21

بررسی شیوع کم خونی و فقر آهن در کودکان کل کشور: متاآنالیز میلاد نظرزاده، علی خورشیدی 1391 908622

 

درحال اجرا

 

22

بررسی اپیدمیولوژی نا باروری در ایران به روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز اشرف دیرکوند مقدم

 

1391

908569

 

اتمام یافته

 

 

جستجو