طرح های سال 90

 

 

 

فهرست
             عنوان طرح
مجری /مجریان
سال تصویب
کد طرح
 
1
برآورد شیوع سوءمصرف مواد به روش capture-recapture  در استان ایلام
علی خورشیدی
1390
907003
 
2
بررسی افسردگی و کیفیت زندگی با استفاده از مدلهای تحلیل مسیری و مدل معادلات ساختاری در پرستاران بیمارستانهای شهر ایلام در سال 90 
عزیز کسانی –رستم منتی
1390
907004

 

جستجو