طرح های سال 89

 

فهرست
         عنوان طرح
مجری/مجریان
سال تصویب
وضعیت طرح
کد طرح
 
        1
تحلیل آماری علل خودکشی در استان ایلام از سا ل 88-72 و طراحی نرم افزار آن
دکتر کورش سایه میری
 
1389
 
 اتمام یافته
907031
      
         2 
برسی علل فوتهای ناشی از حوادث و سوانح غیر عمدی بین سالهای 80-87 در استان ایلام
حکیم بکری زاده
 
1389
 
در حال اجرا
887037
      
 
          3  
بررسی وضعیت دموگرافیک جانبازان20-60% شهرستان ایلام و ارتباط سلامت عمومی آنان با شاخص های سلامت همسرانشان در سال 89 
دکتر علی دلپیشه
 
1389
 
اتمام یافته
907014
 
جستجو