تماس با ما


نشانی:ایلام ، بانگنجاب -پردیس مرکزیدانشگاه علوم پزشکی ایلام. مرکز تحقیقات  آسیب های روانی اجتماعی

شماره تماس  :32235724

فکس :32235721


 پست الکترونیکی

piprc@medilam.ac.ir

جستجو