اهداف مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی

1- گسترش همکاری مرکز با سایراعضای هئیت علمی دانشگاه .

2- ایجاد بستری مناسب برای جلب همکاری گروه های فعال پژوهشی

3- استفاده ازسایر نیروهای مردمی ( کارشناسی،عرصه، رابطین بهداشتی، پایگاه مسجد، NGO،درفعالیتهای پزوهشی )

4- جلب همکاری و مشارکت سازمانها در زمینه طرحهای تحقیقاتی مرتبط با آسیبهای روانی اجتماعی

5- تعیین اولویت های پژوهشی مبتنی برنیازهای جامعه

6- توانمندسازی اعضای مرکزدرموردانجام تحقیقات مشارکتی با استفاده ازتجربیات سایرپژوهشگران

7- ارتباط با شوراهای تحقیقات استان درجهت سازماندهی وحمایت ازپژوهش های مرتبط با آسیب های روانی اجتماعی

8- توسعه تحقیقات مداخله ای در آسیب های روانی اجتماعی

9- فراهم کردن تسهیلات درحد امکان جهت افزایش انگیزه نیروهای محقق

10- تسهیل استفاده نیروهای محقق درجامعه تحت پوشش امکانات مرکز

11- توانمند سازی افراد علاقمند یا داوطلب با توجه به پتانسیل های موجود

12- تقویت ارتباط بین دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز تحقیقاتی

13-انجام پژوهش های مشترک با اعضاء هئیت علمی دانشگاه وسایر پژوهشگران

14- گسترش همکاری دانشجویان درانجام تحقیقات مشارکتی

15- توسعه طرحهای بین بخشی ومشارکتی

16- جذب بودجه پژوهشی سایر ارگانها ازطریق توسعه تحقیقات سفارشی یامشترک

17- برقراری ارتباط پژوهشی با سایر دانشگاهها

18- انجام پژوهش های مرکز با استفاده از تجهیزات دیگران ( دانشگاهها، سایرارگانهای دیگر، استان، کشور، بین المللی )

19- برگزاری کارگاهها وهمایش ها با استفاده ازامکانات مرکز

20-گسترش تحقیقات کیفی در حوزه آسیب های روانی -اجتماعی

 

21- رصد وتحلیل وضعیت آسیب های روانی- اجتماعی در استان ایلام


جستجو