اولویتهای پژوهشی

اولویت های پژوهشی مرکزتحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی

 

اولویت های پژوهشی مرکز در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

1- مطالعه های با هدف بررسی و تعیین عوامل اجتماعی تاثیرگذار برسلامت نظیر بیکاری ،مسکن ،عوامل استرس زا در استان

2- مطالعه های با هدف بررسی میزان میزان دسترسی کلیه آحاد جامعه به خدمات سلامت و راههای افزایش دسترسی برای اقشار محروم

3- مطالعه های با هدف ترویج زندگی سالم نظیر کاهش مصرف دخانیات ،افزایش فعالیت فیزیکی ،افزایش امنیت غذایی و.....

4- مطالعه های به منظور تاثیر حمایت های اجتماعی بر سلامت افراد

5-مطالعه های در جهت رفع یا کاهش پیامدهای ناخواسته حوادث طبیعی ( سیل ، زلزله ، گرد و غبار و ..........)

6- مطالعه های در جهت شناسایی علل و یا کاهش سوانح و حوادث در استان ایلام

7- بررسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار برروی سلامت روانی ،اختلالات روانی ،سلامت معنوی

8- مطالعه های با هدف کاهش یا از بین بردن رفتارهای تغذیه ای ناسالم

 

اولویت های پژوهشی مرکز در زمینه خودکشی

1-مطالعات کیفی در زمینه خودکشی

2- مطالعات در ارتباط با پیگیری وضعیت سلامت افراد بعد از اقدام به خودکشی  

3- مطالعاتی  به منظور طراحی مدل یکپارچه سبب شناختی خودکشی ، شامل عوامل نورو فیزیولوژی ،اجتماعی ، ژنتیکی ، روان شناختی ( روش های زندگی ، فرهنگ ، هیجانات ، شناخت ها ، اختلالات روانی و........)

4- عوامل محافظت کننده از خودکشی ( شادکامی ،سلامت معنوی و عوامل خانوادگی و ........)

5- مداخلات اثربخش در پیشگیری از خودکشی

 

اولویت های پژوهشی مرکز در زمینه طلاق :

 

اپیدمیولوژی طلاق

1.مطالعاتی با هدف بررسی اپیدمیولوژی انواع طلاق در استان ایلام

2. مطالعاتی با هدف بررسی عوامل خطر زا اقتصادی ،اجتماعی و روان شناختی

3. مطالعاتی با هدف بررسی بین عملکرد جنسی و طلاق

4. مطالعاتی با هدف بررسی تاثیر سلامت معنوی بر طلاق

5- مطالعاتی با هدف بررسی سیر بروز طلاق در فرآیند ( مراحل مختلف ازدواج )

6- مطالعاتی با هدف بررسی طلاق و ارتباط آن با دنیای مجازی ( شبکه های اجتماعی و رسانه های گروهی)

7. مطالعاتی با هدف بررسی خرده فرهنگ های بومی در بروز طلاق

 

عوارض طلاق

1.مطالعاتی با هدف بررسی پیامدهای طلاق بر فرد ، خانواده و جامعه

 

عوامل محافظت کننده از طلاق

1.مطالعاتی با هدف بررسی عوامل محافظت کننده اجتماعی ،اقتصادی و روان شناختی

2.مطالعاتی با هدف بررسی آگاهی افراد جامعه در ارتباط با مباحث حقوقی طلاق

اولویت های پژوهشی مرکز در زمینه اعتیاد  

1- اپیدمیولوژی نوع شناسی مصرف و سو ء مصرف مواد اعتیاد آور ( نیکوتین ،صنعتی ، داروهای خواب آور ، مواد مخد ر سنتی و ...)

2- بررسی وضعیت کمی و کیفی مراکز ترک اعتیاد در سطح استان ایلام 

3- اثربخشی مراکز ترک اعتیاد در سطح استان ایلام

4- سبب شناسی اعتیاد با اولویت عوامل خانوادگی ، اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی ، فردی و روان شناختی ، بیولوژیک و ژنتیک

5-بررسی عوامل خطرساز گرایش به مواد اعتیاد آور با اولویت در نوجوانان و جوانان

6- مطالعات مداخله ای با هدف پیشگیری از اعتیاد بر اساس مدل های سلامت

7- مطالعاتی با هدف شناسایی پیامدهای اعتیاد در حوزه های خانوادگی ، اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی ، فردی و روان شناختی و سوانح و حوادث

8- مطالعاتی با هدف بررسی کارآیی درمان های موجود و درمان های جدید در زمینه اعتیاد

9- نقش سازمان ها ، NA ها ،و........درپیشگیری و درمان اعتیاد

 

اولویت های پژوهشی مرکز در زمینه خشونت و قتل

1.مطالعاتی با هدف بررسی اپیدمیولوژی خشونت وقتل در استان ایلام 

2. مطالعاتی با هدف برآورد خشونت در گروه های خاص ( زنان ، رانندگان ،دانش آموزان ،................)

3. مطالعاتی با هدف شناخت عوارض جسمی ،فیزیکی ، روان شناختی ناشی از خشونت

4. مطالعاتی با هدف پیشگیری و کنترل خشونت های بین فردی مانند :جمع آوری ابزار خشونت ،آموزش مهارت های کنترلی خشم

5- مطالعاتی با هدف بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری خشونت

6- مطالعاتی با هدف بررسی کمی و کیفی میزان حمایت از قربانیان خشونت در سطح استان

 

جستجو