طراحی سایت
کارشناسان پژوهش

 

 

 

                                                            


کارشناسان پژوهش مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی

 

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

پست الکترونیکی

شماره تماس

1

یوسف ویسانی

دکتری

اپیدمیولوژی

yousefveisani@yahoo.com

09181700082

2

فریبا چراغی

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

faribacheraghi_48@yahoo.com

 

09188428062

3

4

فرح برازنده

صحت آیبد

کارشناسی ارشد

کارشناس ارشد 

مدیریت اجرایی

روانشناسی بالینی

SF.Brazandeh@gmail.com

yahoo.com@saibod1354

09188416141

09189400665

جستجو