معاون مرکز
نام :کورش 
نام خانوادگي :سایه میری
آدرس محل کار :دانشکده پزشکی
شماره تلفن محل کار: 2240404-0841
آدرس پست الکترونيکي         :sayehmiri@razi.tums.ac.ir
رزومه فارسی

 

جستجو