طراحی سایت
اعضا شورای پژوهشی

اعضای شورای مرکز تحقیقات آسیب های روانی اجتماعی

 

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

دکتر علی دل پیشه

استاد تمام

( پروفسور)

اپیدمیولوژی

رئیس

alidelpisheh@yahoo.com

 

2

دکتر خیراله اسداللهی

استاد تمام

( پروفسور)

اپیدمیولوژی

عضو

masoud_1241@yahoo.co.uk

 

3

دکترغلام رضا کلوندی

استادیار

فوق تخصص گوارش کودکان

عضو

kalvandi-gh@medilam.ac.ir

4

دکتر ستار کیخاونی

استادیار

روانشناسی بالینی

عضو

skaikhavani@yahoo.com

5

دکتر کوروش سایه میری

دانشیار

آمار زیستی

عضو

sayehmiri@razi.tums.ac.ir

6

دکتر رضا ولیزاده

استادیار

روانپزشک

عضو

dr_rezavalizadeh@yahoo.com

7

دکتر علی خورشیدی

استادیار

اپیدمیولوژی

عضو

khorshidi-a@medilam.ac.ir

8

دکترفتح اله محمدیان

استادیار

روانشناسی سلامت

عضو

mobinmohamadian@yahoo.com

9

دکتر زینب غضنفری

دانشیار

آموزش بهداشت

عضو

zghazanfari2006@yahoo.com

10

دکتر مریم باقری

استادیار

علوم اعصاب

عضو

bagheri_ph@yahoo.com

11

دکتر یوسف ویسانی

استادیار

اپیدمیولوژی

عضو

yousefveisani@yahoo.com

12
دکتر نوراله  یادگاری
استادیار
روانپزشکی
عضو
 
13

دکتر مرضیه رستم خانی

پزشک متخصص
روانپزشکی
عضو
 

14

خانم فریبا چراغی

-

روانشناسی عمومی

کارشناس پژوهش

faribacheraghi_48@yahoo.com
جستجو