اعضا شورای پژوهشی

اعضای شورای مرکز تحقیقات آسیب های روانی اجتماعی

 

 

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

کورش سایه میری

استاد تمام

 

آمار زیستی

رئیس

 

sayehmiri@razi.tums.ac.ir

2

دکتر خیراله اسداللهی

استاد تمام

( پروفسور)

اپیدمیولوژی

عضو

masoud_1241@yahoo.co.uk

 

3

دکترغلام رضا کلوندی

استادیار

فوق تخصص گوارش کودکان

عضو

kalvandi-gh@medilam.ac.ir

4

دکتر ستار کیخاونی

استادیار

روانشناسی بالینی

عضو

skaikhavani@yahoo.com

5

دکتر علی دل پیشه

استادتمام

(پروفسور)

اپیدمیولوژی

عضو

alidelpisheh@yahoo.com

6

دکتر رضا ولیزاده

استادیار

روانپزشک

عضو

dr_rezavalizadeh@yahoo.com

7

دکتر علی خورشیدی

استادیار

اپیدمیولوژی

عضو

khorshidi-a@medilam.ac.ir

8

دکترفتح اله محمدیان

استادیار

روانشناسی سلامت

عضو

mobinmohamadian@yahoo.com

9

دکتر زینب غضنفری

دانشیار

آموزش بهداشت

عضو

zghazanfari2006@yahoo.com

10

دکتر مریم باقری

استادیار

علوم اعصاب

عضو

bagheri_ph@yahoo.com

11

دکتر یوسف ویسانی

استادیار

اپیدمیولوژی

عضو

yousefveisani@yahoo.com

12 دکتر نوراله  یادگاری استادیار روانپزشکی عضو  
13

دکتر مرضیه رستم خانی

پزشک متخصص روانپزشکی عضو  

14

خانم فریبا چراغی

-

روانشناسی عمومی

کارشناس پژوهش

faribacheraghi_48@yahoo.com
جستجو