X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 15 اسفند 1394

  امتیاز ارزشیابی جامع عملکرد سالانه مرکز در سال 93

امتیاز: Article Rating

 

نتایج ارزشیابی جامع عملکرد پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها ی علوم پزشکی کشور در سال 1393 اعلام گردید. براین اساس مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی در حیطه های تولید دانش، ظرفیت سازی و طرح های تحقیقاتی امتیاز خام کل 1075 معادل کسب نموده است.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز