X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 02 دی 1394
بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی

  بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی

امتیاز: Article Rating

 در تاریخ: 2/10/94 ریاست محترم دانشگاه از مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی بازدید کردند و در یک نشست صمیمی با اعضای مرکز به بررسی مسائل و مشکلات موجود پرداختند. در این جلسه با پیشنهاد ریاست دانشگاه مقرر گردید که در خصوص راه اندازی کلینیک روان شناسی زیر نظر مرکز ، مکاتبات لازم با سازمان نظام روان شناسی کشور صورت پذیرد.وبا پیشنهاد ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه علوم رفتاری و روان شناختی موافقت بعمل آمد. همچنین مقرر گردید برنامه جامع پژوهشی در زمینه پیشگیری از خودکشی طراحی و به ریاست محترم دانشگاه ارجاع گردد.و در پایان هرکدام از اعضا به بحث و تبادل در حوزه های مختلف تخصصی خود پرداختند

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی
ثبت امتیاز