X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 18 خرداد 1394

  سی و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیبهای روانی -اجتمای برگزار گردید

امتیاز: Article Rating

 سی ودومین جلسه شورای پزوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیبهای روانی - اجتماعی با موضوعاتی ازجمله بررسی طرحهای تحقیقاتی واتخاذ تصمیم در مورد آنها، وهمچنین تصویب موضوعاتی در جهت ساماندهی به مرکز ،ازجمله تعیین محورهای پژوهشی و موارد دیگر با حضور اعضا شورای پژوهشی در دفتر تحقیقات و فناوری در خرداد ماه برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز