X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 21 دی 1393

  موافقت قطعی با مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیبهای روانی- اجتماعی

امتیاز: Article Rating

باتوجه به فعالیتهای علمی -پژوهشی مرکز و روند رو به رشد امتیازات مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیبهای روانی- اجتماعی در 2 سال گذشته از سوی شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی و معاونت فناوری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی با مجوز قطعی مرکز تحقیقاتی پیشگیری از آسیبهای روانی- اجتماعی در سال 1393 موافقت شد. 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز