X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 17 اسفند 1398

  سلامت روان در بحران، ویژه ارائه دهندگان خدمات درمانی کارکنان حوزه حمل ونقل عمومی ، اماکن ورزشی و مراکز نگه داری مصرف کنندگان مواد

امتیاز: Article Rating

با توجه به شیوع بیماری کرونا درکشور و ضرورت آموزش و اطلاع رسانی برای گروه های هدف خاص راهنماها و مطالب آموزشی مدیریت استرس در بحران ویژه ارائه دهندگان خدمات درمانی، کارکنان حوزه حمل ونقل عمومی ، اماکن ورزشی و مراکز نگه داری مصرف کنندگان مواد ،که توسط معاونت بهداشتی تهیه گردیده در ذیل خبر قابل مشاده می باشد .

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز