X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 26 فروردین 1398

  برگزاری جلسات تعیین استراتژی ها، اهداف و برنامه عملیاتی سه ساله مرکز (1398،1399،1400)

امتیاز: Article Rating

این جلسات که با حضور رئیس مرکز آقای دکتر سایه میری ، اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرکز برگزار شد، استراتژی ها، اهداف و برنامه عملیاتی مرکز برای سه سال آینده تعیین شد و مقرر گردید جهت ارزیابی و بازبینی در شورای پژوهشی مرکز نیز مطرح شود.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز