X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 01 مهر 1397
برگزاری جلسه نیازسنجی مرکز

  برگزاری جلسه نیازسنجی مرکز

امتیاز: Article Rating

جلسه نیاز سنجی با حضور دکتر محمدیان معاون پژوهشی و اعضا مرکز در تاریخ 97.6.31برگزار شد و نیاز های آموزشی با پیشنهاد اعضا به بحث و تبادل نظر گذاشته شد، سپس الویت های آموزشی جهت ارائه به معاونت محترم توسعه تعیین گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه نیازسنجی مرکز
  • برگزاری جلسه نیازسنجی مرکز
  • برگزاری جلسه نیازسنجی مرکز
ثبت امتیاز