X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 اسفند 1396

  برگزاری جلسه شورای مالی

امتیاز: Article Rating
 دومین شورای مالی در تاریخ 96/12/12 راس ساعت 11:30باحضور معاون پژوهشی مرکز و اعضا شورای مالی در سالن جلسات مرکز برگزار گردید ،در این جلسه موارد دستورکار مورد بررسی مالی و هزینه های پژوهشی طبق آیین نامه شورا قرار گرفت و طرح ها  به تصویب نهایی رسید.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز